Rekenkamer Openbaar Lichaam Bonaire

De Rekenkamer OLB is een belangrijke schakel voor een transparante publieke verantwoording en controle in financiële processen. De Rekenkamer OLB heeft als taak de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en transparantie van het door het eilandsbestuur (d.w.z., het bestuurscollege, de gezaghebber en de eilandsraad) gevoerde beleid en bestuur te onderzoeken.

De Rekenkamer OLB rapporteert aan de eilandsraad, maar is er ook voor de burgers van Bonaire. Die hebben het recht te weten hoe zijn/haar eilandsbestuur functioneert en of die het gemeenschapsgeld goed besteedt. Daarom zijn de rapporten van de rekenkamer openbaar.

De Rekenkamer OLB is onafhankelijk en bepaalt zelf wat zij onderzoekt, hoe zij dat doet en hoe en wanneer zij daarover rapporteert. Wel kan de eilandsraad en het bestuurscollege verzoeken doen aan de rekenkamer om bepaalde onderzoeken in te stellen.

De Rekenkamer Bonaire bestaat uit drie leden: de heer Jaques Heide (voorzitter), mevrouw Rianda Sacré en de heer Caryl Els.

Rekenkamer OLB